Biuro Obsługi Klienta:
+48-512-55-65-55
Skype: Car.From.US
E-mail: pl@crashescars.com

Crashes Cars
Strona główna
Jak zamówić pojazd?
Wyszukiwanie pojazdów w USA
Najpopularniejsze aukcje
Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean
Sprawdzenie statusu przesyłki pojazdów
Dane i umowy
Odesłanie umowy
Kalkulator Celny
Symulator opłat
Odpowiedzi na pytania
Lista przedstawicieli handlowych
Łączność zwrotna

Przewóz na terenie USA
i dostawa przez ocean

Jak zamówić pojazd?

W celu uniknięcia nieporozumień i dokładnego zrozumienia

mechanizmu naszej oferty należy zapoznać się

szczegółowo z jej treścią, którą prezentujemy niżej

 

Wybór pojazdu dokonywany jest na naszej stronie internetowej w rozdziale Wyszukiwanie pojazdów w USA. Znajdziecie tam Państwo informacje podstawowe. Datę licytacji podaje się w odpowiedniej rubryce. W tym samym dniu równolegle przeprowadzane są dwa etapy licytacji - w danym mieście i w Internecie. Aktualna cena licytacji - wstępna, podawana jest na bieżąco na stronie z opisem /do chwili zakończenia licytacji nie jest ona ceną ostateczną i zmienia się rosnąco/. Po upływie zakreślonego terminu licytacji następuje jej drugi etap - licytacja on-line, przy czym cena wylicytowana "Na żywo" w pierwszym etapie staje się ceną wywoławczą w drugim etapie, tj. w licytacji on-line. W licytacji on-line postąpienie, czyli "Glos" /w licytacji/ podnoszący oferowaną cenę zakupu, wynosi 100 USD. Stosowana jest zasada, "Kto da więcej". Uczestnicząc w takiej licytacji nie należy zapominać o swoich realnych możliwościach finansowych. Radzimy zachować zimną krew i w razie zbyt wysokiej ceny wylicytowanej w licytacji on-line, poczekać na następną okazje. Może się okazać, ze taki sam model pojazdu, ale nawet o lepszych parametrach, za kilka dni uda się kupić po niższej cenie. Określenie ostatecznej ceny sprzedaży pojazdu następuje dopiero po zakończeniu licytacji on-line. Musimy jednakże uprzedzić, ze ok.70% Sprzedających korzysta z opcji "Cena minimalna", czyli "Rezerwa", co oznacza wskazanie najniższej ceny, za jaką Sprzedający ma zamiar zbyć swój pojazd. Niestety informacja o "Rezerwie" w znacznej większości przypadków jest nam znana dopiero wtedy, gdy wygrywamy licytację on-line. Istnieją wówczas 3 opcje: 1) zgadzamy się na cenę minimalną - "Rezerwę" wskazaną przez Sprzedającego i wówczas automatycznie nabywamy licytowany pojazd. Jeśli różnica jest rzędu 100 do 200 USD można wybrać te opcje. Jednakże, gdy różnica jest większa, np.: /cena wylicytowana wynosi 10.000 USD, a "Rezerwa" - 12.000 USD/, zalecamy skorzystanie z kolejnej opcji, tj.: 2) podnieść wylicytowaną cenę i wtedy Sprzedający ma 72 - 120 godzin /trzy - pięć dni roboczych/, licząc od momentu wygrania licytacji, aby zgodzić się na cenę podwyższoną lub nie. Jeżeli Sprzedający nie zgadza się z proponowaną ceną, to wtedy Sprzedający wystawia swój pojazd na kolejną licytację lub wycofuje go ze sprzedaży, ponosząc jednakże koszty manipulacyjne licytacji, które nie dotyczą Kupującego. Po upływie 72 - 120 godzin /trzech - pięciu dni roboczych/, jeżeli nie ma odpowiedzi z Domu Aukcyjnego odnośnie tego pojazdu, to Kupujący nie musi zgodzić się na cenę "Rezerwę", nie musi też kupić tego pojazdu i wtedy, bez żadnych dodatkowych kosztów, ma on prawo wziąć udział w kolejnej licytacji. Pozostaje opcja: 3) zostawić wylicytowaną w on-line cenę i wtedy Sprzedający ma 72 - 120 godziny /trzy - pięć dni roboczych/, licząc od momentu wygrania licytacji, aby zgodzić się na cenę wylicytowaną lub nie. Jeżeli Sprzedający nie zgadza się z tą ceną, podobnie jak wyżej, to wystawia on swój pojazd na kolejną licytację lub wycofuje go ze sprzedaży, ponosząc koszty manipulacyjne licytacji, które nie dotyczą Kupującego. Po upływie 72 - 120 godzin /trzech - pięciu dni roboczych/, jeżeli nie ma odpowiedzi z Domu Aukcyjnego odnośnie tego pojazdu, to Kupujący nie musi zgodzić się na cenę "Rezerwę", nie musi tez kupić tego pojazdu i wtedy, bez żadnych dodatkowych kosztów, ma on prawo wziąć udział w kolejnej licytacji. Jeśli Sprzedający zgodzi się sprzedać pojazd za wylicytowaną przez Państwa cenę, to wówczas stajecie się Państwo właścicielem pojazdu. Podpowiadamy Państwu, iż z naszego doświadczenia wynika, ze większość Sprzedających zgadza się na wylicytowaną w licytacji on-line cenę. Do ostatecznie wylicytowanej ceny w każdym przypadku dodać należy koszty transportu z miejsca zakupu do portu w USA i z portu w USA do wskazanego przez Państwa portu docelowego /patrz rozdział Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean/ oraz naszą prowizję. Przypominamy o konieczności uwzględnienia w kalkulacji zakupu także opłat celnych obowiązujących w Polsce /patrz rozdział Kalkulator Celny/ albo w Niemczech, które musicie Państwo uiścić we własnym zakresie. Jeśli pojazd został zakupiony jako uszkodzony, to pod uwagę należy wziąć również koszty naprawy.

 

Oprócz powyższego sposobu zakupu możecie się Państwo spotkać z ofertą typu "Przetarg Kopertowy". Niektóre pojazdy licytowane są właśnie w ten sposób. Polega to na tym, ze Licytujący oferują jedną proponowaną przez siebie cenę, bez postąpienia. Wygrywa oferta najwyższa.

 

Prognozowanie ceny ostatecznej jest bardzo trudne, gdyż składa się na nią kilka czynników, takich jak - ilość uczestników licytacji, pogoda i inne niespodziewane zdarzenia (losowe). Tylko doświadczony specjalista może podać w przybliżeniu cenę, za którą pojazd zostanie zlicytowany. Aby sprawdzić za ile został sprzedany interesujący Państwa pojazd (pod warunkiem, że figuruje on w naszej bazie danych), należy wejść na ten sam pojazd kilka dni po licytacji i będzie tam widoczna cena jego sprzedaży.

 

Każdy zarejestrowany Klient posiadający aktywne konto ma możliwość sprawdzenia historii pojazdu VINinspect, którego nabyciem jest zainteresowany, pod warunkiem, że figuruje ona w naszej bazie danych. Sprawdzenie historii wymaga podania pełnego (siedemnastoznakowego) numeru identyfikacyjnego (VIN) danego pojazdu. Również dla naszych zarejestrowanych Klientów możemy sprawdzić, czy pojazd, do którego licytacji przystąpiliście Państwo (po postawieniu stawki na pojazd) nie był wcześniej wystawiany do licytacji na innych placówkach w Domach Aukcyjnych. Jeżeli pojazd ten znajduje się w naszej bazie danych, to prześlemy Państwu zdjęcia pojazdu w stanie, w jakim znajdował się on przed bieżącą licytacją. Do Państwa należy wówczas decyzja co do dalszego uczestniczenia w jego licytacji. Ewentualnej odmowy należy dokonać w formie pisemnej na nasz adres e-mail: pl@crashescars.com.

  

Kolejność czynności dla zakupu pojazdu poprzez naszą firmę

 

1. UWAGA! W licytacji uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Brać udział w licytacji mogą tylko zarejestrowani użytkownicy, którzy wpłacili depozyt zabezpieczający na rachunek Domu Aukcyjnego. Po pierwsze należy zawrzeć umowę o przystąpienie do licytacji, przewidującą wpłatę zadatku. Zadatek spełnia rolę wadium. Dokonujecie tego Państwo bezpośrednio z naszej strony internetowej w rozdziale Odesłanie umowy i wypełniając wszystkie pola załączonego druku, opatrzone znakiem (*). Na podany przez Państwa adres e-mail niezwłocznie przesłana zostaje podpisana przez nas umowa. W przypadku, jeżeli umowa nie wpłynie na Państwa adres e-mailowy w ciągu pięciu minut, prosimy o ponowne wypełnienie formularza z danymi i wskazanie swojego innego adresu e-mail. Jeżeli także wtedy nie otrzymacie Państwo umowy w przewidzianym czasie, to należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z naszym Przedstawicielem Handlowym oraz wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: pl@crashescars.com celem zgłoszenia zaistniałego problemu. Zgodnie z treścią umowy, powinniście Państwo wpłacić przelewem bankowym, bezpośrednio na podane konto firmy sumę stanowiącą 10% kwoty, za którą zamierzacie Państwo nabyć prawo do udziału w wybranej licytacji, lecz nie mniejszą niż 1.000 USD. Uprzedzamy, ze cena podana przy wybranym pojeździe i w umowie zawartej z nami jest ceną wstępną. Cena ostateczna pojazdu pojawia się dopiero po zakończeniu licytacji on-line i każdy z Kupujących de facto sam ją kształtuje /wyjątek stanowi opisana powyżej opcja "Rezerwa"/. W przypadku aukcji samochodów nie powypadkowych /używanych/ wymagane jest wpłacenie na konto firmy zadatku w wysokości 10% szacunkowej wartości pojazdu /statystycznej średniej ceny rynkowej/, lecz również nie mniejszej niż 1.000 USD. W przypadku aukcji samochodów nowych wymagane jest wpłacenie na konto firmy zadatku w wysokości 5% szacunkowej wartości pojazdu /statystycznej średniej ceny rynkowej/, lecz również nie mniejszej niż 2.000 USD. Szacunkowa wartość pojazdu jest jedynie ceną orientacyjną i nie musi stanowić ceny ostatecznej zakupu, która w każdym wypadku uzależniona jest od aktualnego popytu na dany pojazd. Wylicytowana w on-line cena zostanie wskazana w umowie kupna - sprzedaży pojazdu i powiększona o koszty z tytułu transportu w USA, z portu w USA do portu w Polsce lub Niemczech. Do umowy kupna - sprzedaży jest załączone zamówienie pojazdu/ów wraz z umową prowizji. Istnieje możliwość w ramach wpłaconego zadatku uczestniczenia w kilku licytacjach. Niekoniecznie muszą one dotyczyć tylko jednego wybranego modelu, jednakże winny się one pokrywać cenowo. Nie trzeba zawierać tez ponownie umowy, gdyż wystarczy do tego pierwsza zawarta umowa o przystąpienie do licytacji. Wpłacona kwota stanowi depozyt, warunkujący udział w licytacji i jeśli nie uda się dokonać zakupu wybranego przez Państwa pojazdu, jest ona zwracana na konto, z którego ją przesłano w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu odstąpienia/rezygnacji z licytacji, po odliczeniu 50 USD prowizji bankowej /oplata ta jest niezależna od nas/. W wypadku odstąpienia/rezygnacji przez Państwa z udziału w licytacji należy napisać wniosek o zwrot zaliczki, w którym winny znajdować się wszystkie dane Klienta, jakie zostały podane w umowie o przystąpienie do licytacji, to jest: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nazwę i adres banku, numer konta, z którego została wysłana zaliczka i na jakie ma być ona zwrócona. Wniosek wraz z załączoną do niego kopią przelewu bankowego na kwotę wpłaconego zadatku należy przesłać do naszego Przedstawiciela Handlowego na numer faxu: +48-58-741-90-09, a także na adres e-mail: pl@crashescars.com. Prosimy o nie pomijanie jakiejkolwiek z wyszczególnionych pozycji z uwagi na to, ze pragniemy wykluczyć możliwość pomyłki wynikającej z błędu w identyfikacji Klienta. Chcemy również wyeliminować jakiekolwiek działanie osób trzecich na Państwa szkodę. Zadatek stanowi dla Sprzedającego również gwarancję zapłaty ceny wylicytowanej w przypadku pomyślnego wyniku licytacji. Zadatek możecie utracić Państwo jedynie w razie odmowy opłacenia zakupionego na Państwa warunkach przedmiotu licytacji. Do chwili zalicytowania pierwszej stawki, Licytujący ma prawo odstąpić od uczestnictwa w licytacji i zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu /wraz z zamówieniem/ oraz odebrać zadatek w pełnej wysokości /po potrąceniu jedynie 50 USD prowizji bankowej/ bez konieczności uzasadniania swojego odstąpienia od umowy. Jednakże, jeżeli zalicytowana została, choć jedna stawka i ta stawka wygrała licytacje, to wówczas odstąpienie od umowy nie jest możliwe, pod rygorem przepadku wpłaconego zadatku. Natomiast, gdy inny Licytant przebije tą stawkę, to zadatek zostaje zwrócony na zasadach ogólnych. Po dokonaniu przelewu należności należy przesłać naszemu Przedstawicielowi Handlowemu dowód dokonania przelewu bankowego na numer faxu: +48-58-741-90-09, a także na adres e-mail: pl@crashescars.com z podaniem następujących danych: a) imię, nazwisko, b) numer telefonu kontaktowego, c) adres e-mail, d)kwotę zrealizowanego przelewu /zadatku/, celem przyspieszenia identyfikacji wpływu przedmiotowych środków na konto naszej firmy.

 

2. Dla uczestniczenia w licytacjach konieczne jest przesłanie kopii swojego dokumentu tożsamości pod wskazany numer faxu: +48-58-741-90-09 lub na adres e-mail: pl@crashescars.com. Po wygraniu licytacji należy wypełnić, podpisać i odesłać na ww. numer faxu lub adres e-mail Formularz (Power of Attorney) w języku angielskim. Jest to procedura jednorazowa. Po otrzymaniu przedpłaty na wskazane w umowie o przystąpienie do licytacji konto oraz potwierdzeniu informacji przez Przedstawiciela Handlowego o uiszczeniu przez Państwa kwoty zadatku /w tym celu niezbędna jest weryfikacja i wysłanie faxem oraz e-mailem do Przedstawiciela Handlowego wyżej wskazanych danych identyfikacyjnych i kopii polecenia przelewu/, otrzymacie Państwo od nas na swój adres e-mail "Hasło" umożliwiające uczestniczenie w licytacji. Wszystkie stawki zgłoszone z wykorzystaniem ww. "Hasła" uważane są za zgłoszone przez Państwa osobiście i dlatego nie należy go udostępniać osobom niepowołanym. Jeśli zechcecie Państwo wykupić jeden udział w licytacji spośród kilku znalezionych w bazie, najpierw trzeba kliknąć w pole "Zamówić zakup tego pojazdu", wpisać swój adres e-mail i podać "Hasło". Następnie wchodzimy w pole "Zamówienie pojazdu" w rubryce "Cena, za którą Licytujący zamierza nabyć pojazd /bez kosztów transportu i prowizji/", gdzie wpisujecie Państwo cenę za jaką planujecie zakup pojazdu lub pojazdów i podajecie ilość pojazdów, jaką chcecie Państwo licytować, np. /10.000 USD. 3 pojazdy/. Jeśli zamierzacie Państwo licytować tylko jeden konkretny pojazd, to podajecie Państwo tylko ten jeden pojazd. Po nabyciu jednego ze wskazanych przez Państwa przedmiotów licytacji na aukcji, pozostałe zamówienia zostają anulowane. Proces zakupu odbywa się podczas licytacji w systemie on-line i w czasie jej trwania na Państwa życzenie, nasz Przedstawiciel Handlowy może telefonicznie skontaktować się z Państwem celem dokonania stosownej korekty podanej stawki lub udzielenia konsultacji. Nie ma możliwości, aby coś przebiegło nieprawidłowo, gdyż całość konsultacji dla Państwa bezpieczeństwa będzie nagrywana. Mając to na uwadze bardzo prosimy o podanie numeru swojego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, pod którym możliwy będzie kontakt naszego Przedstawiciela Handlowego w trakcie licytacji on-line. Jeszcze raz przypominamy, ze w systemie on-line licytujemy, "przebijając" innych uczestników stawką 100 USD. Zwracamy uwagę, iż cena transportu pojazdu niestandardowego może być wyższa niż wskazana przy winietce danego Domu Aukcyjnego i dlatego tez niezbędny jest kontakt w tej sprawie z naszym Przedstawicielem Handlowym.

 

3. Po wygraniu licytacji podpisywane są dwie umowy: 1) umowa kupna-sprzedaży pojazdu/ów, 2) zamówienie pojazdu/ów wraz z umową prowizji. Są one przesyłane na wskazany przez Państwa adres e-mail. Sprzedający opatruje je podpisem elektronicznym. W przypadku, jeżeli do rana następnego dnia, licząc od daty wygrania licytacji, umowy nie wpłyną na Państwa adres e-mailowy, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z naszym Przedstawicielem Handlowym oraz wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: pl@crashescars.com celem zgłoszenia zaistniałego problemu. Przypominamy o dość znacznej różnicy czasu miedzy Polską a USA. Na drugi dzień rano, najlepiej do godz. 10.00, powinniście Państwo dokonać wpłaty reszty ceny określonej w umowie kupna-sprzedaży /wartość umowy minus zadatek/ oraz kwoty z tytułu umowy prowizji w wysokości 500 USD na wskazane w wymienionych umowach konto tak, aby środki znalazły się na koncie Domu Aukcyjnego na drugi dzień roboczy po wygraniu licytacji /nie licząc dnia licytacji/. Soboty i niedziele nie wlicza się do terminu, gdyż nie są one dniami roboczymi. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje możliwość naliczenia przez Dom Aukcyjny kary za zwłokę oraz kosztów parkowania pojazdu. Po dokonaniu przelewu należności z obu ww. umów należy przesłać naszemu Przedstawicielowi Handlowemu dowody dokonania przelewów bankowych na numer faxu: +48-58-741-90-09, a także na adres e-mail: pl@crashescars.com z podaniem następujących danych: a)imię, nazwisko, b)numer telefonu kontaktowego, c)adres e-mail, d)kwoty zrealizowanych przelewów, celem przyspieszenia identyfikacji wpływu przedmiotowych środków na konto naszej firmy. Przypominamy raz jeszcze, ze cena składa się z ceny pojazdu, kosztu przewozu pojazdu na terenie USA, kosztu przewozu pojazdu z USA do portu w Polsce lub Niemczech. Orientacyjne koszty transportu podane są na naszej stronie internetowej w rozdziale Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean/. W przypadku nie wpłynięcia należności z tytułu umów /umowa kupna - sprzedaży i umowa prowizji/ na nasze konto w ciągu siedmiu dób, licząc od daty wygrania licytacji, przedmiot licytacji przeniesiony zostaje do sprzedaży i w tym momencie kwotę dokonanej przedpłaty tracicie Państwo w całości /zostaje ona przelana na konto Domu Aukcyjnego/. Uprzedzamy, ze po dokonaniu wpłaty należności z tytułu obu ww. umów, nie ma możliwości odstąpienia od nich i nieodebrania pojazdu. Aby uchronić Państwa od kar za zwłokę oraz kosztów za parkowanie pojazdu bardzo prosimy raz jeszcze o dokonywanie expressowych przelewów SWIFT.

 

4. W ciągu 1 - 6 tygodni, w zależności od odległości do portu wysyłkowego - /odległość ustalana jest z tabeli w rozdziale Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean/ pojazd dostarczany jest do portu wysyłkowego Newark zip 07114 USA i zostaje załadowany do kontenera. Wówczas otrzymujecie Państwo numer kontenera oraz dane, umożliwiające dostęp do strony internetowej linii morskiej, realizującej przewóz kontenera celem prowadzenia stałego monitoringu przebywanej przez niego trasy i przybliżoną datę przybycia do portu. Nasi Klienci, które skorzystali z naszej usługi transportowej, mogą sami sprawdzić status przesyłki zakupionego pojazdu na naszej stronie internetowej w rozdziale Sprawdzenie statusu przesyłki pojazdów. Zanim pojazd dopłynie do portu przeznaczenia, otrzymacie Państwo Pocztą Kurierską na swój adres oryginały dokumentów pojazdu wraz z oryginałem faktury. Będą one niezbędne do odprawy celnej i rejestracji pojazdu, którą dokonujecie Państwo we własnym zakresie. Dla dokonania wszelkich formalności celnych proponujemy Państwu skorzystać z oferty współpracujących z nami i sprawdzonych w praktyce Agencji Celnych /patrz rozdział Przewóz na terenie USA i dostawa przez ocean/.

Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś kwestie do wyjaśnienia, to prosimy zgłaszać je do naszego Przedstawiciela Handlowego w rozdziale Odpowiedzi na pytania.Jak zamówić pojazd? | Wyszukiwanie pojazdów | Łączność zwrotna
 
Biuro Obsługi Klienta: +48-512-55-65-55
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 - 18:00 (czasu polskiego).
© 2003-2017 CrashesCars.com
 
Top 10 pojazdów

Google
crashescars.com


Crashes Cars English version Germany version Russian version Polish version Czech version